Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:  dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,  podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

Szkoła

Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Nasze zasady, wartości, cele i zadania pozostają aktualne. Szkoły promujące zdrowie działają na rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia populacji europejskiej. Szkoła jest miejscem, w którym kształtują się kompetencje dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia i zdrowego stylu życia.

Podstawowe wartości

Równość. Szkoły promujące zdrowie zapewniają wszystkim równy dostęp do edukacji i zdrowia.

Ciągłość i zrównoważenie działań. Szkoły promujące zdrowie uznają, że zdrowie, edukacja i rozwój są ściśle powiązane z działaniami i programami wdrażanymi systematycznie i długofalowo.

Włączanie. Szkoły promujące zdrowie doceniają różnorodność i uznają, że są społecznościami uczącymi się, w których każdy jest obdarzany zaufaniem i szanowany.

Upodmiotowienie i kompetencje do działania. Szkoły promujące zdrowie umożliwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej aktywny udział w podejmowanych działaniach.

Demokracja. Działania szkół promujących zdrowie są oparte na wartościach demokratycznych.

Promująca

Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Pięć filarów szkoły promującej zdrowie:

Całościowe podejście do zdrowia w szkole. Edukacja zdrowotna realizowana w klasie jest elementem polityki szkoły. Jest powiązana ze środowiskiem szkolnym, kształtowaniem kompetencji życiowych i zaangażowaniem całej społeczności szkolnej.

Uczestnictwo. Podstawowym warunkiem skuteczności działań w zakresie promocji zdrowia w szkole jest kształtowanie u uczniów, pracowników i rodziców poczucia współtworzenia (współwłasności).

Jakość szkoły. Szkoły promujące zdrowie tworzą lepsze warunki do nauczania i uczenia się, osiągają lepsze wyniki, bo zdrowi uczniowie lepiej się uczą, a zdrowi pracownicy lepiej pracują.

Dowody. W działaniach praktycznych i do rozwijania nowych podejść wykorzystywane są wyniki badań naukowych.

Szkoły i społeczności. Szkoły są postrzegane jako aktywni partnerzy działań dla rozwoju społeczności lokalnej.

Zespół ds. promocji zdrowia:

szkolny koordynator - Anna Matukin – Pakuszyńska, Jolanta, Sylwia Wojciechowska – Szul,

Magdalena Szuszkowska, Elżbieta Paradowska, szkolna pielęgniarka,  oraz przedstawiciele SU kl. I – III, IV – VI.

Zdrowy styl życia (najważniejsze zasady  postępowania służące zachowaniu zdrowia).

  • Wiedza o samym sobie – rozumienie zasad funkcjonowania organizmu , umiejętność oceny własnego zdrowia po to, by umieć uprawiać strategię zdrowego stylu życia , planować i realizować różne przedsięwzięcia wyprzedzające chorobę , nie dopuszczać do zachorowań , wspomagać zdrowie .
  • Utrzymywanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości .
  • Nie nadużywanie leków.
  • Utrzymywanie wszechstronnej aktywności fizycznej .
  • Prawidłowe odżywianie się .
  • Hartowanie się.
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
  • Wyeliminowanie nałogów .
  • Życzliwość dla innych.
  • Zachowanie postawy copingowej / coping – dawanie sobie rady w życiu.

Nasze osiągnięcia:

I.     Celem konkursu było zaprezentowanie dobrych praktyk ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania.  zdrowystylzyciainwestycjawprzyszlosc.PPT - nagrodzona prezentacja.

II. Od marca 2013 do czerwca 2013 nasz szkoła realizowała program fundacji BOŚ „Czas na zdrowie". Celem programu była idea zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i aktywności fizycznej.

Program składał się z dwóch etapów:

W pierwszym etapie zespół „Zdrowe ludki” promował wśród społeczności szkolnej wiedzę z zakresu dokonywania wyborów, służących zdrowiu. W drugi etapie należało zorganizować ogólnoszkolny Festyn Zdrowia, który będzie obfitował w atrakcje: wspólne zabawy ruchowe dla młodzieży i dorosłych, zdrowy poczęstunek oraz udział zaproszonych przez młodzież gości.  Główny punkt programu to pokaz serii filmów edukacyjnych pt. „Śmietnik w mojej głowie". Filmy powstałe w konsultacji ze specjalistami z ośrodków naukowych i uczelni wyższych, w lekki, zabawny sposób mówią o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie oraz sposobach ich przełamywania. Pozwalają na zrozumienie problematyki przez widzów należących do różnych grup wiekowych.

Nasz szkoła zajęła 18 miejsce w Polsce

III. Dorobek Szkoły Promującej Zdrowie systematycznie prezentowany jest na forum szkolnym i lokalnym (np. prezentacje multimedialne „Zdrowe odżywianie inwestycja w przyszłość” – ARR oraz PSSE w Opolu, udział w Pikniku „Moje Zdrowie w Twoich Rękach” - MDK, „Dniach Młodych Twórców”- MDK, na szkolnych festynach). Występ uczniów – „Rodzinny czas milion wart” – konkurs MDK i PSSE.

Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

W dniu 25.09.2015 Kapituła SPZ przyznała Naszej szkole Certyfikat Szkoły promującej Zdrowie. Zgodnie z procedurą nadawania Certyfikatu Pani Anna Zalewska, przyznała prestiżowe wyróżnienie kolejnym 33 szkołom należacym do sieci szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Tym prestiżowym wyróżnieniem może pochwalić się tylko 175 szkół w Polsce. Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu sapoczuciu całej społeczności szkolnej, podejmowaniu działań na rzecz zdrowia własnego oraz tworzeniu zdrowego środowiska.

18 grudnia 2015 roku z panią dyrektor Jolantą Ślemp odebrałyśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Musieliśmy spełnić 5 kryteriów, czyli 5 standardów: 1 standard - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej  oraz Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej; 2 standard -Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia oraz Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły; 3 standard - Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej  oraz Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby; 4 standard - Klimat społeczny; 5 standard - Środowisko fizyczne szkoły.

koordynator: Anna Matukin – Pakuszyńska

Koncepcja pracy szkoły pdf

Specjalne kompetencje –„mocne strony naszej szkoły”  pdf

Zespół ds. Promocji Zdrowia pdf

bip

 

eDziennik

biblioteka

sport

swietlica

statuty

rodzice

nauczyciel

lekcje

Certyfikaty

bezpieczna szkola logo

lepsza szkola

szkola promujaca zdrowie

szkola bez przemocy

Projekty

osc

Go to Top
JSN Solid 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework